दलहन बाली

Commodity शिर्षक प्राबिधिक जानकारी Reference
कोसेबाली उन्नत उत्पादन प्रविधि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, खजुरा, बाँके
Lentil मुसुरोमा लाग्ने स्टेमफिलियम डढुवा कोसेबाली अनुसन्धान कार्यक्रम