फलफूल बाली

Commodity शिर्षक प्राबिधिक जानकारी Reference
Pomegranate अनार खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं
Mandarin सुन्तला खेती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं
Guava अम्बा खेती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं
Litchi लिची खेती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं
Lime कागती खेती प्रविधि राष्ट्रिय सुन्तलाजात वाली विकास कार्यक्रम कीर्तिपुर, काठमाण्डौ
Others किवीफल खेती प्रविधि पुस्तिका राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर काठमाडौं, नेपाल २०७६
Banana केरा खेती प्राविधिक पुस्तिका राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर, काठमाण्डौं आ.व. २०७६/७७
Pomegranate अनार खेती प्राविधिक पुस्तिका राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर, नेपाल २०७६
Others व्यवसायिक एवोकाडो उत्पादन प्रबिधि समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाण्डौं
Apple स्याउ खेती प्रबिधि राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर, काठमाण्डौ आ.व. २०७६/७७
Papaya मेवा खेती प्रबिधि राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर, नेपाल २०७६
Others व्यवसायिक सिँऊडी फल उत्पादन प्रबिधि समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाण्डौं
Mango आँप खेती प्रबिधि राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र कीर्तिपुर,काठमाडौं, नेपाल २०७६